Algemene voorwaarden Financials for Financials

 • Lidmaatschap:
  • Je kunt lid worden als je beschikt over minimaal HBO denk- en werkniveau.
  • Met uitzondering van het bedrijfslidmaatschap ga je een persoonlijk lidmaatschap aan, onafhankelijk van degene die het lidmaatschap betaald.
  • Een bedrijfslidmaatschap is dit gekoppeld aan het bedrijf en het aantal personen en niet aan een lid persoonlijk.
  • De lidmaatschappen gelden per kalenderjaar en worden jaarlijks automatisch verlengd.
  • Voor opzegging van het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van minimaal één maand (opzeggen voor komende jaar uiterlijk per 30 november voorafgaand).
 • Evenementen:
  • Bij evenementen en activiteiten kan een bijdrage worden gevraagd. Bij annulering langer dan 48 uur voorafgaand aan de start van het evenement of activiteit wordt de bijdrage kwijtgescholden en indien al betaald, geretourneerd. Bij annulering na 48 uur voorafgaand blijft de bijdrage van kracht.
  • Bij aanmelding voor een evenement of activiteit, waarbij geen bijdrage wordt gevraagd wordt bij afwezigheid zonder afmelding binnen 48 uur voorafgaand (no show) een bijdrage in de kosten in rekening gebracht. De hoogte van deze bijdrage wordt bij de aanmelding van het evenement of activiteit vermeld.
 • Samenwerking:
  • De vereniging stimuleert samenwerking met partners, bedrijven en zusterorganisaties, maar doet dit altijd vanuit haar onafhankelijke rol.
 • Privacy:
  • Financials for Financials hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Daarvoor hebben we een Privacy policy opgesteld die je op onze site kunt vinden.
 • Gedragscode:
  • Artikel 1 – Werkingssfeer:
   • De Gedragscode is bindend voor elk aangesloten lid van FINANCIALS FOR FINANCIALS die als controller of in een vergelijkbare functie werkzaam is. Daarnaast is de Gedragscode bindend voor aangesloten leden die als zelfstandig ondernemer in het vakgebied werkzaam zijn.
  • Artikel 2 – Algemeen:
   • Het aangesloten lid verplicht zich de ethische normen in relatie tot het vakgebied te hanteren. Hij/zij mag geen werkzaamheden vervullen of opdrachten verstrekken die hiermede strijdig zijn.
   • Bij de uitoefening van de taak dient het aangesloten lid zich te onthouden van al datgene dat het beroep en de beroepsgenoten kan schaden.
   • Het aangesloten lid gaat zorgvuldig om met uitspraken, handelingen en beslissingen binnen het vakgebied en voorkomt de indruk te wekken van vermeende deskundigheid binnen zijn functie.
   • Het aangesloten lid stelt voor het aangaan van enig dienstverband, dan wel het aangaan van een opdracht, de toekomstige werkgever of klant ervan in kennis dat hij/zij gehouden is aan naleving van deze gedragscode.
  • Artikel 3 – Verantwoordelijkheid:
   • Het aangesloten lid is verantwoordelijk voor:
   • het handhaven van het niveau van deskundigheid door een voortdurende ontwikkeling van kennis en vaardigheid;
   • het uitoefenen van het beroep in overeenstemming met de wetgeving, voorschriften en vaktechnische regels;
   • het opstellen van volledige en duidelijke rapporten en adviezen op basis van een doelmatige analyse van relevante en betrouwbare informatie.
  • Artikel 4 – Vertrouwelijkheid:
   • Het aangesloten lid is verantwoordelijk voor:
   • het geheim houden van al wat hem bij de uitoefening van het beroep als zodanig is toevertrouwd of wat daarbij als een vertrouwelijke aangelegenheid ter kennis is gekomen, tenzij voor mededeling uitdrukkelijk toestemming is verkregen;
   • Indien er een wettelijke verplichting bestaat derden deze toevertrouwde informatie te verstrekken:
   • het instrueren van de medewerkers betreffende de vertrouwelijkheid van bepaalde informatie, evenals het toezien op de handelingen van de medewerkers om naar vermogen te waarborgen dat deze vertrouwelijkheid wordt gehandhaafd;
   • het afzien van het gebruik of het schijnbare gebruik van vertrouwelijke informatie, verkregen tijdens de werkzaamheden en/of uit hoofde van het beroep, ten behoeve van onethische of onwettige voordelen, noch persoonlijk noch door derden.
   • Deze bepalingen blijven gelden, ook nadat enig dienstverband is beëindigd.
  • Artikel 5 – Integriteit:
   • Het aangesloten lid dient:
   • zich objectief op te stellen bij belangenconflicten tussen derden binnen de eigen organisatie, evenals advies aan alle daarvoor in aanmerking komende partijen te verstrekken;
   • zich niet in te laten met activiteiten, waardoor het op ethisch verantwoorde wijze uitvoeren van de taken op enigerlei wijze wordt belemmerd;
   • elke gift, voordeel of gastvrijheid, welke feitelijk of schijnbaar de eigen handelingen zouden kunnen beïnvloeden te weigeren;
   • af te zien van actieve of passieve activiteiten, die de belangen van de eigen organisatie kunnen schaden;
   • beroeps- en andere beperkingen, die een verantwoord oordeel of het met succes uitvoeren van een activiteit uitsluiten te erkennen en bekend te maken;
   • zowel gunstige als ongunstige informatie, beroepsmatige oordelen of andere meningen mede te delen aan diegenen voor wie de informatie bestemd is;
   • zich niet in te laten met activiteiten, respectievelijk activiteiten niet te ondersteunen, waardoor het beroep van controller in diskrediet kan worden gebracht.
  • Artikel 6 – Objectiviteit:
   • Het aangesloten lid is verantwoordelijk voor:
   • het verstrekken van volledige en objectieve informatie;
   • het verschaffen van alle informatie waarvan redelijkerwijs mag worden verwacht, dat deze leiden tot het op juiste wijze begrijpen van verstrekte rapporten, commentaren en aanbevelingen zal bevorderen.
  • Artikel 7 – Ethisch conflict:
   • Indien het aangesloten lid van oordeel is, dat door de uitvoering van het werkzaamheden:
   • een aanzienlijk belang wordt geschaad;
   • een onrechtmatige daad wordt begaan;
   • een handelwijze wordt verlangd, welke in strijd is met de letter en/of geest van de code en door medewerking aan de uitvoering van de werkzaamheden de geloofwaardigheid en/of de integriteit als controller in het geding zou brengen, dan dient het aangesloten lid de volgende procedure te overwegen:
   • bespreek het probleem met medeweten van betrokkene met een hiërarchisch hogergeplaatste, zonodig tot op het hoogste niveau;
   • tracht duidelijkheid te scheppen door in een vertrouwelijk gesprek met een onafhankelijke adviseur om op deze wijze een goed begrip te krijgen over de te volgen gedragslijn;
   • indien het ethisch conflict nog steeds bestaat na alle interne mogelijkheden te hebben beproefd, dan zal de controller, afhankelijk van het gewicht van het conflict, moeten overwegen de functie ter beschikking te stellen en hierover een verduidelijkend memorandum te overhandigen aan een daartoe geëigende vertegenwoordiger van de organisatie.
   • Tenzij dit wettelijk is voorgeschreven, wordt het mededelen van kwesties als hier bedoeld aan instanties of personen, die niet werkzaam zijn in of verbonden zijn met de eigen organisatie, als onjuist beschouwd.
  • Artikel 8 – Slotartikel
   • De verantwoordelijkheid voor het aanpassen van de code aan nieuwe ontwikkelingen berust bij de Algemene Ledenvergadering.
   • Het aangesloten lid kan via het Bestuur van FINACIALS FOR FINANCIALS voorstellen of aanbevelingen ter aanpassing van de Gedragscode doen.
Top